Projekt 7026 Avslutat Resurseffektiv utformning av byggnader

Projekttid

Sammanfattning

Slutredovisningen utgörs av licentiatavhandlingen "Projekteringsmetodik för minimering av miljöpåverkan. Utformning av tekniska installationer i byggnader", Eva Johansson, Chalmers (184 sidor med bilagor).

Projektledare