Projekt 7020 Avslutat Beständighet och livslängd hos golvmaterial på betong - påverkan från underlaget, del 2

Projekttid

Sammanfattning

Slutredovisningen för detta projekt utgörs av rapporten "Mätosäkerhet vid fuktmätning i betong med kapacitiva fuktgivare - en bedömning av faktorer som påverkar osäkerheten samt hur de kan hanteras", Anders Sjöberg, Chalmers (60 sidor).

Arbetet har också utmynnat i licentiatavhandlingen "Transportprocesser och reaktioner i belagda betonggolv", Anders Sjöberg, Chalmers (193 sidor och 13 bilagor).

Projektledare