Projekt 2112 Avslutat Mjuk grundläggning genom jordförstärkning

Projekttid

Sammanfattning

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Odränerade provbelastningar av kalkcementpelare i fält", Matti Kivelö, KTH (62 sidor med bilagor).

Arbetet har även utmynnat i doktorsavhandlingen "Stabilization of embankments on soft soil with lime/cement columns", Matti Kivelö, KTH (170 sidor).

Projektledare