Projekt 2096 Avslutat Packning av jord vintertid

Projekttid

Sammanfattning

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Frusen jords packnings- och deformationsegenskaper", Peter Viklander, LTU (131 sidor och 2 bilagor).

Projektledare