Projekt 2046 Avslutat IT-stöd i boende - förstudie

Projekttid

Sammanfattning

Slutredovisningen för detta projekt utgörs av förstudien "Datorstöd för boende i Stockholm", Peter Benson, Magnus Hunhammar, Ulf Keijer, Elisabeth Lillman, Sture Samuelsson och Britt Östlund, samtliga KTH (13 sidor och åtta bilagor).

Arbetet har utmynnat i licentiatavhandlingen "Utveckling av IT-baserad boendeservice", Magnus Hunhammar, KTH (156 sidor).

Projektledare