Projekt 2006 Avslutat Inomhusklimatstudier med inriktning på emissioner från materialtekniska system

Projekttid

Sammanfattning

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Kemisk emission från golvsystem - effekt av olika betongkvalitet och fuktbelastning", Helena Wengholt Johnsson, Chalmers (58 sidor och 3 bilagor).

Projektledare