Projekt 1093 Avslutat Koppling mellan projektering, konstruktion, CAD, mängdning, kalkylering och tillverkning av stålkonstruktioner

Projekttid

Sammanfattning

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Kv. Linden 1, Götene. En studie av informationsflöden vid ett stålstommebygge", Lars Sanne, KTH (16 sidor och bilagor).

Arbetet har också utmynnat i licentiatavhandlingen "Information Transfer Analysis and Modelling of the Structural Steel Construction Process", Lars Sanne, KTH (61 sidor och 5 bilagor).

Projektledare