Projekt 13199 Avslutat Metoder för att undvika övertemperering vid asfalttillverkning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Trafikverket och kommunerna har länge strävat efter ökad användning av returasfalt. Det har hittills krävt övertemperatur för att massorna ska kunna blandas och läggas ut. Entreprenörerna får också en ekonomisk förtjänst av den nya trenden och är intresserade av att hitta nya metoder för att öka inblandningen utan att den färdiga asfaltproduktens kvalitet försämras. Entreprenörerna vill minska på sin miljöpåverkan och ta ansvar för att driva sin verksamhet på ett hållbart och miljövänligt sätt.

Övertemperaturen krävs för att massor med returasfalt ska bli väl blandade men också för att de upplevs som svårlagda, framförallt vid inblandning av stora mängder. Andra skäl till övertemperaturer är inblandning av polymerer som ger styva och svårhanterade massor och förvaring av asfalt under lång tid vid handläggning. Dessa frågor och tänkbara lösningar har belysts i SBUF-rapporter, examensarbeten och avhandlingar på högskolor.

Problemet har nått en sådan omfattning att det måste avhjälpas. Konsekvenserna blir annars förkortad livslängd hos beläggningarna, onödig belastning av yttre miljön och försämrad arbetsmiljö.

Detta projekt syftar till att kartlägga och prova temperaturreducerande grepp för att bromsa bruket av övertemperatur, som fått stor spridning i tillverkningsleden i brist på andra möjligheter. Projektet går hand i hand med SBUF:s mål om att tillgodose ett branschförankrat kunskapsbehov för att fortsätta kretsloppsanpassa produkter med minskad påverkan på miljön utan att försämra produktens hållbarhet.

I projektet kommer olika tillsatser och alternativa tillverkningsmetoder att provas. Målet är att kunna nå samma hanterbarhet på asfalten utan att behöva överhetta stenmaterialet. Ett annat mål är att asfalten ska uppvisa bättre hållbarhet och att tillsatser och metoderna är ekonomiskt försvarbara.

Resultatet kommer att kunna användas av entreprenörer och beställare för att identifiera nya utvecklingsmöjligheter till att minska klimatpåverkan genom att sprida kunskap om befintliga metoder och deras effekt på den slutgiltiga funktionen. Beställare får nytta av att kunna i kravbeskriva en produkt med mindre klimatpåverkan och bättre hållbarhet och entreprenörer får ytterligare ett verktyg att jobba med för att höja effektiviteten i produktionen.
Mervärdet för slutkunderna blir att de får en asfalt med längre hållbarhet och bättre funktion till en försvarbar kostnad. De anställda på branschföretagen får en förbättrad arbetsmiljö eftersom de utsätts för mindre emissioner och får möjlighet att jobba säkrare i en farofylld miljö.

Slutredovisningen utgörs av delrapporten "Tillsatsmedel mot övertemperatur vid asfalttillverkning - laboratorieförsök", Per Tyllgren, Svenskt Vägcentrum (42 sidor och en bilaga).

I anslutning till projektet har även två examensarbeten genomförts
(1) ”Förbättring av asfaltens konsistens med tillsatsmedel - Mätningar med rotationsviskosimeter på bitumen och asfaltbruk”, Arwa Shukir och Martin Bakalov, bägge LTH Ingenjörshögskolan
(2) ”Påverkan av asfaltens egenskaper efter förbättrad konsistens - Mätningar med dynamisk skjuvreometer, DSR, på bitumen och asfaltbruk”, Egzon Haxhibeqiri och Mohammed Mouhsen, bägge LTH.

För ytterligare information vänligen kontakta Per Tyllgren, Svenskt VägCentrum, mobil: +46 70 6667299, e-post: per.tyllgren@vagcentrum.se.

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare