Projekt 12088 Avslutat Miljöanpassat byggande, nybyggnad av bostäder - Kretsloppsrådets och Miljöstyrningsrådets riktlinjer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektets syfte var att ta fram ett nationellt program som innehåller rekommendationer till hur
- sektorns övergripande krav på miljöprestanda i byggprocess och tekniska lösningar kan formuleras
- rekommendationer till hur sektorns detaljerade krav på miljöprestanda i byggprocess och tekniska lösningar kan formuleras
- rekommendationer till hur miljöprestanda i anbud kan bedömas
- rekommendationer till hur uppföljning kan ske av att utlovade miljöprestanda uppnås i det konkreta uppdraget.

Riktlinjerna är sektorns tolkning av Miljöbalkens krav och kan ligga till grund för beställares och kommuners krav på nya byggnader, till exempel vid nyexploateringar.

Projektets metod var att i dialog med bygg- och fastighetssektorns aktörer och kommunerna vidareutveckla och bearbeta
(1) "Program för Miljöanpassat byggande vid nybyggnad, bostäder" som tidigare utarbetats av Stockholms stad
(2) motsvarande dokument från andra kommuner
(3) de miljökrav som hittills tillämpats vid upphandling av byggprojekt.

Slutredovisningen utgörs av ett följebrev (Per Lilliehorn, Kretsloppsrådet) med fyra bilagor:
(1) Miljöstyrningsrådet kriterier för nybyggnad av flerbostadshus
(2) Vägledning för miljöanpassat byggande - generell miljöplan
(3) Vägledning för miljöanpassat byggande - underlag till miljöplan
(4) Utbildningsmaterial miljöanpassat byggande

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare