Projekt 13265 Avslutat Smartphones för att mäta kvalitet på grusvägar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Vägskador skapar komfort-, miljö- och säkerhetsproblem. Befintlig mätteknik är mycket dyr och kan sällan användas. Med smartphones kan man mäta ofta på ett säkert sätt och snabbt få varningar samt följa utvecklingen över tid.

Roadroids app använder den inbyggda vibrationsgivaren (accelerometern) i en smartphone, och klassificerar vägkvalitet genom mätning av International Roughness Index (IRI), det vill säga vägojämnhet i enheten [mm/m] vid körning med en vanlig personbil.

Med GPS kopplas sedan mätdata till vägdatabaser och GIS-funktionalitet kan skapas. Webtjänsten ger en övergripande publik bild och trafikantinformation. Som inloggad kan man mäta, ta fram statistik och titta på GPS-fotografier för att optimera vägunderhållet.

Det mesta av det tekniska systemet är redan utvecklat och projektet är en demonstration av hur tekniken kan tillämpas. Vissa anpassningar kan komma att göras inom projektet, men det är huvudsakligen en anpassning till svenska och specifika förhållanden.

Syftet med detta projekt var att demonstrera datainsamlingstekniken och identifiera hur enklare mätmetoder kan bidra och utveckla arbetssätt för förebyggande underhåll på grusvägar, vilket i sin tur skall minska störningar och förbättra livscykelkostnaden LCC.

Validering av mättekniken gällande tillförlitlighet och repeterbarhet ledde till följande slutsatser.
- Tillförlitlighet är beroende av hur mätning görs och data tolkas. Mätningen uttrycker på ett tillförlitligt sätt upplevd komfort för väganvändare. Mätresultat går inte direkt att översätta till underhållsinsatser
- Mättekniken är repetitiv. Mätningar på samma sträcka ger mycket likartade utfall
- Det är svårt att göra en validering. Referensen är subjektiv/manuell och mäter inte samma sak som mättekniken

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Smartphones för att mäta kvalitet på grusvägar", Andreas Bäckström, Svevia (elva sidor och sju bilagor).

Projektansvarig
  • SVEVIA AB
Projektledare