Projekt 12692 Avslutat Programutveckling "Progressiva skred"

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Vid de stora jordskreden som skett i exempelvis Göta älvdalen är den troliga förklaringen att det skett ett progressivt brott i jorden. Stig Bernander har i sin doktorsavhandling ("Progressive Landslides in Long Natural Slopes", LTU 2011) fört fram dessa teorier som beaktar deformationsmjuknande i sensitiva leror.

Bernander har utvecklat ett beräkningsverktyg för att beakta problemställningen. Beräkningsprogrammet, som är baserat på MS Excel, är inte särskilt användarvänligt och inte så effektivt för en användare som inte har studerat progressiva brott i samma omfattning som upphovsmannen.

Inom detta SBUF-projekt har Stig Bernanders beräkningsverktyg förenklats för att bli mer användarvänligt för att man enkelt ska kunna kontrollera långsträckta slänters känslighet mot ingrepp. Syftet är i slutändan att byggandet i och i anslutning till slänter ska kunna utföras säkrare och mer ekonomiskt.

Inom ramen för ett examensarbete "Analysis of Progressive Landslides. A review of the simplified calculation model" (Liw Rehnström, Chalmers 2013) har detta förenklade program testats och jämförts med Stig Bernanders program och resultaten från det ursprungliga och det förenklade programmet har haft god samstämmighet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Progressiva skred", Anders Kullingsjö, Skanska (två sidor och ett kalkylblad (excel)).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare