Projekt 12526 Avslutat Långtidsstudie av krypdeformationer i betongpålar med höga påkänningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet gick ut på att bestämma betongens krypning under höga betongtryckspänningar. Detta kan sedan användas för att få bättre bedömning av storlek på påhängslaster på långa pålar i lera med pågående sättningar. När man i dag följer upp påhängslaster på pålar så mäts vanligtvis deformationerna i pålarna. Deformationerna används för att beräkna spänningarna. Då osäkerheten på "långtids E-modulen" för betong är stor för betong med höga påkänningar finns ett behov av att studera detta.

Resultaten av genomförda krypförsök visar tydligt på storleksordningen av icke-linjär krypning för höga spänningsnivåer. Uppmätta deformationer har utvärderats och extrapolerats på ett sätt som underlättar tillämningen av framtagna värden för praktiskt bruk. Erhållna resultat presenteras dels som kryptal för de studerade fallen, dels i form av så kallade komplianser, det vill säga töjning per pålagd spänningsenhet. Resultaten redovisas både i kurvform och som parametrar att använda i enkla matematiska uttryck.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Långtidsstudie av krypdeformationer i betongpålar med höga påkänningar", Hans Hedlund och Thomas Blanksvärd, bägge Skanska, och Jan-Erik Jonasson, LTU (46 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare