Projekt 12470 Avslutat Uppdatering av handbok T25, Se rören inifrån

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Handboken "TV-inspektion av avloppsledningar inom fastighet, T25" tillkom 1993 med syftet att få en enhetlig redovisning av resultat från TV-inspektioner av avloppsledningar i fastigheter. STVF (Sveriges TV-inspektionsföretag) har sedan dess utbildat cirka 250 auktoriserade rörinspektörer i en veckolång utbildning med tentamen där bland annat T25 har ingått. Resultat från boken har också refererats i AMA, VVS Företagens Teknikhandbok med mera.
Handboken har nu genomgått en uppdatering. Mycket har hänt inom den tekniska utveckling vad avser hjälpmedel att inspektera ledningar med. Nya tekniker som avser renovering av ledningar har kommit starkt på senare år och därför behövdes en kompletterande del som avser renoverande ledningar likt den som finns i handboken "P93 - Inspektion av avloppsledningar i mark".

Syftet med uppdateringen har varit att skapa ett hjälpmedel för enhetlig redovisning och bedömning av resultatet från TV-inspektioner av avloppsledningar i fastigheter. Denna handbok är kompletterad med en ny del som avser renoverade ledningar vilken är en teknik som kommit starkt på senare år. Handboken är och skall vara ett hjälpmedel för ledningsägare att beställa filmning och att tolka resultatet.

Handboken är ett resultat av ett samarbete mellan entreprenörer i STVF, BRIF samt Fastighetsägarna, SABO och VVS Företagen.

Slutredovisningen utgörs av handboken "T25:2. Handbok för TV-Iskpektion av avloppsledningar inom fastighet", Per-Erik Halvarsson, Ikum Sverige AB, et al. (29 sidor).

Projektansvarig
  • Aarsleff Rörteknik AB
Projektledare