Projekt 11610 Avslutat Byggsektorns Miljöprogram 2003, Riktlinjer för kretsloppsanpassad avfallshantering vid byggproduktion, M 1.2.1

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utarbeta riktlinjer och allmänna råd för kretsloppsanpassad avfallshantering vid rivning. Projektet ingick som ett delprojekt i Byggsektorns projekt för materialhushållning inom Byggsektorns Miljöprogram 2003.

Slutrapporterna "Avfallshantering vid byggande och rivning - Kretsloppsrådets riktlinjer, Del Branschnormerande texter respektive Del 2 Handbok" kan hämtas från Kretsloppsrådets webbplats.

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier, Lars Jagrén
Projektledare