Projekt 12141 Avslutat Effekter av slagg och askor i bindemedel för stabilisering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet syftade till att utvärdera effekterna av alternativa bindemedel i stabiliseringssammanhang. De alternativa bindemedlen (slagg och aska) är tänkta att fungera som komplement till de traditionella bindemedlen (cement och kalk). I denna studie har fem olika bindemedel ingått: cement, kalk, Merit 5000, energiaska och en bioaska. De alternativa bindemedlen är restprodukter och kan på så sätt bidra till lägre miljöbelastning.

I denna studie var det bara Merit 5000 som medförde några signifikanta effekter på materialets sluthållfasthet. Bioaskan och energiaskan gav ett marginellt bidrag till hållfastheten i den stabiliserade jorden.

En möjlig förklaring till varför askorna inte fungerade kan vara att ett visst tröskelvärde med avseende på totalmängd måste överskridas för att få effekt av inblandningen. Ytterligare en aspekt avseende bioaskan var att den var lagrad och inte helt färsk vilket kan ha bidragit till karbonatisering under lagringstiden. Detta medför då en lägre härdningsförmåga. Samtidigt bör man fundera på om färsk aska produceras i tillräcklig mängd för att kunna vara ett hållbart alternativ till de traditionella bindemedlen. En rekommendation kan vara att använda bioaska till mindre, lokala projekt där tillgång och efterfrågan kan balanseras utan alltför långa lagringstider.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Effekter av slagg och askor i bindemedel för stabilisering", Per Lindh, Peab (49 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare