Projekt 12539 Avslutat LCCA gällande anläggningskonstruktioner - En förstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Det är svårt att avgöra om de totala investeringssatsningarna i infrastruktur varit för låga eller inte. Dock så råder det just nu enighet om att underhållet, däribland reparation och uppgradering, av den offentliga infrastrukturen varit kraftigt eftersatt under lång tid.

I och med att underhållet på svensk infrastruktur i vissa avseenden kan verka eftersatt så är det väldigt viktigt att utveckla verktyg så att rätt åtgärder utförs på rätt sätt och i rätt tid så att kostnaderna och investeringarna tas om hand på ett effektivt sätt. Utöver kostnaderna så är det även av yttersta vikt att miljön påverkas i så låg utsträckning som möjligt. Av dessa anledningar är det alltså väldigt viktigt att undersöka och utveckla framtagandet av hjälpmedel för val förvaltningsstrategier i samband med underhålls-, reparations- och uppgraderingsåtgärder sett ur en konstruktions hela livslängd.

Den här rapporten beskriver översiktligt de standarder, metoder och riktlinjer som finns för framtagandet av livscykelkostnader (LCC) och livscykelanalyser (LCA). Både LCC och LCA analyser används vid fastställandet av investeringar och vid bedömning av vilka investeringar som ger högst kostnadseffektivitet och minst miljöpåverkan. Både LCC och LCA analyser kan bli relativt komplicerade att genomföra och en hel del osäkra faktorer kan med lätthet föras in i analysen. Det finns flertalet kommersiellt tillgängliga mjukvaror som kan underlätta analysarbetet, dessa beskrivs i denna rapport. Utöver de kommersiellt tillgängliga verktygen så beskrivs även delar av den pågående forskningen kring just LCC och LCA.

Rapporten beskriver även en metod för att på ett enkelt sätt kunna jämföra resultaten från LCC och LCA med varandra. Denna metod benämns som LCAT – Life Cycle Analysis Tool och går ut på att LCC och LCA analyserna utförs parallellt för olika strategier/alternativ och utifrån befintliga databaser, mjukvara och nationella riktlinjer. Vid val av strategier och åtgärder så är nedbrytningsprocessen/modellerna under konstruktionens livslängd en central del. När sedan analyserna har genomförts så viktas LCA resultaten mot gällande beskattning av CO2 utsläpp och avfall. I och med att LCA resultaten multipliceras med skattefaktorer så återfås dessa resultat i monetära enheter och kan adderas till LCC resultaten och på detta sätt så fås resultaten för den kombinerade LCC och LCA analysen. De olika konsekvenserna för de olika strategierna/alternativen kan således jämföras beroende på hur de belastar både ekonomi och miljö. Nyckelparametrar som identifierats är bland annat diskonteringsränta, studerad tidsperiod, nuvärde (net present value – NPV), klassificering av konstruktion och konstruktionsdelar, tillståndsbedömning, bedömd livslängd, nedbrytningsprofil, åtgärdsval, förvaltarkostnader, brukarkostnader, miljökostnader etcetera.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "LCC och LCA gällande anläggningskonstruktioner - en förstudie", Thomas Blanksvärd, Hans Hedlund och Björn Täljsten, Skanska och LTU (77 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare