Projekt 5057 Avslutat Kompetensutveckling med hjälp av IT

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Förändrad produktion, administrativ utveckling och annan konkurrensbild är några av de faktorer som ställer andra och högre krav på företagen och dess personal. För att kunna möta dessa krav är vidareutbildning av medarbetarna nödvändig, och den måste kunna göras på acceptabla villkor för både företag och medarbetare. Syftet har varit att prova en ny modell för kompetensutveckling av rörmontörer genom att med hjälp av IT förlägga studierna till hemmet under fritiden.

Projektet genomfördes med bidrag från SBUF av Carl Hanssons Rör & Värme AB och Östervåla AB. I projektgruppen har dessutom ingått Bygg- och VVS-utbildning AB, IDÉ-Konsult AB samt Datorbyn AB, och i referensgruppen Svenska Byggnadsarbetareförbundet, VVS-Installatörerna samt Ventilator. Tolv rörmontörer med varierande datorvana vid de två företagen anmälde sig för att läsa in kursen Begränsad elbehörighet (BB2) på distans. Efter fyra timmars introduktion av dator, modem och nätverksprogram genomfördes utbildningen med hjälp av tryckta läromedel och individuell lärarhandledning via dator, telefon och fax. Utbildningen avslutades med examination i Katrineholmsgymnasiets regi.

Vid projekttidens slut hade fem av kursdeltagarna fullföljt utbildningen och klarat tentamen för BB2. Fyra av kursdeltagarna avbröt utbildningen i förtid. Ingen av dessa hade tidigare erfarenhet av datoranvändning vilket utgjort för stort hinder för att orka fullfölja utbildningen. Övriga kursdeltagare räknar med att kunna tentera för BB2 efter projekttidens slut.

Erfarenheterna av detta projekt med kompetensutveckling med hjälp av IT visar att utbildningen är billig, i detta fall 15-20 000 kr/elev exklusive dator, den medför inget produktionsbortfall och utbildningen kan genomföras på hemorten. Det har även framgått att utbildningsformen kräver ett extra stort engagemang av företagsledning och medarbetare, förutsätter viss datorvana och medför en längre utbildningstid än traditionell utbildning. För yrkesinriktade ämnen bör distansutbildningen även kompletteras med praktiska övningar eller laborationer under lärares eller arbetsledares instruktion och tillsyn.