Projekt 12918 Avslutat Fastighetsspecifika förutsättningar för integration av solceller

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Solceller är idag en etablerad teknik som kan utgöra en pusselbit i omställningen mot en ökad andel förnybar energi i energisystemet och i omställningen mot nära-noll-energibyggnader. Trots de senaste årens prisras på solceller går integrationen av solceller i det svenska fastighetsbeståndet relativt långsamt. En anledning kan vara otydliga och föränderliga förutsättningar, vilket gör att en solcellsinvestering förknippas med risktagande.

Denna studie syftar till att klarlägga förutsättningar, möjligheter och behov av stöd för att antalet solcellsinstallationer på kommersiella fastigheter ska kunna ökas på ett hållbart sätt. Framförallt syftar studien till att utreda de tekniska, fastighetsspecifika och ekonomiska förutsättningarna för solcellsinstallationer på svenska kontorsbyggnader. Utredningen baseras på timvisa mätvärden för elanvändningen för tre kontorsbyggnader samt på simulerad solelproduktion för en hypotetisk solcellsanläggning på byggnadernas tak eller fasad.

Resultaten visar att om solel från solceller enbart används som fastighetsel i de tre kontorsbyggnaderna beror storleken på överskottsproduktionen (den solel som inte kan användas inom fastigheten på timbasis) på byggnadens ellastprofil. Ellastprofilen beror i sin tur på om byggnaden har ett behov av aktiv kyla samt av hur kylbehovet tillgodoses – med fjärrkyla eller eldrivna kylmaskiner. Om den producerade solelen inte enbart används som fastighetsel, utan även till verksamheten, skulle det mesta av elen som genereras från takinstallerade solceller kunna nyttjas inom byggnaden.

Studien visar att dyra speciallösningar lätt stjälper en solcellsinvestering. Rekommendationen är därför att planera tak- och fasadyta för solceller i tidigt skede för att möjliggöra för användandet av standardmoduler. Resultaten visar att lönsamheten för en solcellsanläggning är känslig med avseende på en mängd tekniska och ekonomiska parametrar. Särskilt känslig är lönsamheten för den framtida elprisutvecklingen, eventuellt investeringsstöd och dess stödnivå samt för skattereglerna kring försäljning av el. För att minska osäkerheten i en solcellsinvestering behövs långsiktiga lagar och regler kring solceller.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Solceller på svenska kontorsbyggnader", Elsa Fahlén et al., NCC (68 sidor och en bilaga).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare