Projekt 12301 Avslutat Erfarenhetsåterföring från Hamnhuset - Uppföljande mätningar av energianvändning och termisk komfort

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Antalet byggnadsprojekt som har en lägre energianvändning än idag gällande byggregler ökar i allt större utsträckning. Många av dessa projekt har varit radhus eller mindre flerbostadshus. Hamnhuset i Göteborg är idag det största huset som har byggts i Sverige med så kallad passivhusteknik och har som demonstrationsprojekt rönt stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Behovet av kunskap och erfarenhetsåterföring från idag uppförda lågenergi- och passivhus är stort eftersom efterfrågan ökar i allt högre takt. I det här sammanhanget är Hamnhuset mycket intressant med sin storlek.

Projektet syftade till att återföra kunskap och erfarenheter från Hamnhuset avseende energianvändning, termisk komfort och brukarbeteende. Projektets mål var att bidra med en ökad kunskap om större passivhus i en större krets samt bidra med goda råd inför kommande projekt. Målgruppen var bygg- och installationsentreprenörer samt byggherrar och förvaltare. Projektet genomfördes med mätningar både för hela byggnaden men också i enskilda lägenheter.
Resultaten från projektet sammanställdes i en rapport samt genom att det togs fram en mer lättläst sammanställning i form av "guidelines".

Projektorganisationen bestod av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, NCC Construction Sverige AB (NCC), Älvstranden Utveckling AB (ÄUAB) och Bengt Dahlgren AB (BDAB).

Slutredovisningen utgörs av SP-rapporten "Guidelines - riktlinjer baserade på de erfarenheter som erhållits vid uppförande och utvärdering av Hamnhuset", Pernilla Gervind och Svein Ruud, bägge SP (23 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare