Projekt 12048 Avslutat Krympning hos betong med krossad ballast

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Sex olika krossgrus och ett naturgrus har studerats med avseende på betongs krympning. Undersökningen visar att betong med krossgrus inte krymper signifikant mer än betong med naturgrus. En skillnad i betongrecept mellan krossad fin ballast och naturgrus för att uppnå samma egenskaper har dock noterats i studien. Detta bekräftar tidigare erfarenheter att krossad fin ballast har en betydligt högre fillerhalt än naturgrus vilket troligen också är orsaken till att betong med krossad fin ballast har ett betydligt större flytmedelsbehov och luftporbildarbehov än betong med naturgrus.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Krympning hos betong med krossad ballast", Hans-Erik Gram, Cementa, och Mats Emborg, LTU (13 sidor).

Projektansvarig
  • Swerock AB
Projektledare