Projekt 14395 Pågående Systemkompatibilitet för golvsystem, Mätmetod

Projekttid

Sammanfattning

Projektet avser att ta fram och förankra en branschgemensam mätmetodologi för emissionsmätning av limmade golvsystem. Mätmetodologin skall vara anpassad så att den kan vara användbar i allt från produktutveckling till skadeutredning och att analyssvaren skall vara jämförbara.

Målet skall nås genom att besvara fem nyckelfrågor. Varför skall en mätning genomföras, vad är mätningens syfte. Vad skall mätas för att mätningens syfte skall nås, vilka ämnen och emissioner är relevanta. När i tid behöver mätningen göras för att för att vara representativt för ett system, vilka naturliga förändringar kan förväntas. Vart i systemet, på vilken komponent, behöver mätningen ske, vart är det mest relevant att mäta. Hur ska mätmetoden se ut och hur skall proverna analyseras för att vara representativt och jämförbara över tid och oberoende av utförare eller analyslabb.

En gemensam mätmetodologi möjliggör en branschgemensam förflyttning kring vad som är naturliga förväntade emissioner. I förlängningen möjliggörs även en tolkningsmöjlighet för vad som är ej önskvärda emissionsnivåer samt som grund för utvärdering av nya material, materialkombinationer och dess miljöförutsättningar.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
Relaterade projekt