Projekt 14038 Pågående Pålbarhet i blockig mark (etapp 1)

Projekttid

Sammanfattning

Vid slagning av pålar i friktionsjord som morän eller åsmaterial är det inte ovanligt att slankare betongpålar går till konstruktivt brott, vilket kallas bortslagning av påle. Det kan leda till att en pålgrupp måste projekteras om och nya pålar måste slås. Detta kan i sin tur försena och fördyra projekt och leda till tvister med beställaren. Problemen kan undvikas genom att robustare påltyper används, men det ger istället en högre initialkostnad. Det är dock svårt att bedöma sannolikheten för bortslagning av pålar och befintliga bedömningsmetoder är kraftigt förenklade.

I detta doktorandprojekt på KTH Jord- och bergmekanik kommer nya förbättrade riskbedömningsmetoder för pålbarhet att tas fram. Den framtagna metoden ska sedan kunna användas för en godtycklig jordlagerföljd för att bedöma hur stor andel av en viss påltyp som blir bortslagna med en viss slagningsutrustning, där andel beskrivs som ett sannolikhetsintervall av det totala antalet pålar. I projektet ingår såväl fältobservationer, som numeriska och statistiska beräkningar.

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare