Projekt 11086 Avslutat Nya samverkansformer som konsekvens av projektarbete utifrån produktmodell - en förstudie

Projekttid

Sammanfattning

Forskning vid LTU. Förstudie som syftat till att inventera och analysera de för området projektarbete utifrån produktmodell relevanta frågeställningarna. Resultatet avses ligga till grund för fortsatt forskning i form av ett doktorandprojekt.

Redovisas i rapporten LTU 2003:17 "Cooperation and product modelling systems - The application of product modelling systems in the building process" (114 s exkl bilagor), Sjoerd Blokpoel.

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare