Projekt 12399 Avslutat Förbelastning av torv och dy

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Ett flertal genomförda projekt har visat att en rätt utförd förbelastning av organisk jord ger en vägbank med acceptabla krypdeformationer. En sådan förbelastning är i jämförelse med traditionell urgrävning kostnadseffektiv, eftersom det åtgår mindre fyllnadsmaterial och schakt under ofta besvärliga förhållanden kan undvikas.
Orsaken till att metoden trots de uppenbara fördelarna inte används är framförallt följande:
- metoden kräver liggtid vid utförande som ibland inte finns tillgänglig och liggtiden kan vara svår att prediktera
- organiska jordars geotekniska egenskaper är svårare att bestämma än mineraljordars och resultaten upplevs som mer osäkra
- den hållfasthetstillväxt som sker måste beaktas men upplevs som osäker
- rädsla för att framtida krypdeformationer ska utbildas i den organiska jorden.

Syftet med föreliggande rapport var därför primärt att klarlägga hur man bör tänka vid projektering och utförande en grundförstärkning med förbelastning av organisk jord. Projektet innehåller olika bestämningar av deformations- och hållfasthetsegenskaper i laboratorium, till exempel kompressometerförsök med stegvisa på- och avlastningar på torv och skjuvförsök på torv, gyttja, kalkgyttja, bleke och lera. Under det stegvisa uppförandet av vägbanken mättes sättningar, portryck och hållfasthetstillväxt i de underliggande jordlagren med CPT och vingsonderingar. Vidare uppmättes deformationerna med slangsättningsmätningar, peglar och jordskruvar.

De viktigaste erfarenheter vid utförandet:
- De initiala deformationerna är mycket stora, vilket gör att det inte är lämpligt att styra fyllningsarbetet mot angivna fyllningsnivåer. Lagerhöjden kan bli för stor. Uppfyllningen bör istället definieras som en fyllningstjocklek.
- Portrycksmätningarna visar att det är vanskligt att mäta portryck under längre tid. Mätarna bör regelbundet funktionstestas eller sättas om.

De viktigaste erfarenheterna vid projektering:
- Hållfastheten hos organisk jord kan bestämmas med hjälp av tillgänglig empiri
- Humifieringsgrad och vattenkvot behövs för att kunna bestämma deformationsegenskaperna hos den organiska jorden
- Hållfasthets- och deformationsegenskaper hos underliggande lösa jordlager måste undersökas.
- Överlastens storlek måste anpassas till effektivspänningsökningen. I praktiken högre överlast vid låg bank och lägre överlast vid hög bank.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Förbelastning av torv, kalkgyttja och bleke, Bo Johansson och Helene Kennedy, bägge NCC, samt Peter Carlsten, Trafikverket (105 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction
Projektledare