Projekt 7116 Avslutat Teknikupphandling av flygfältsarbeten

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Försöksverksamhet med syfte att utveckla olika beläggningstyper för flygfält anpassade för de ökade kraven på stabilitet, friktion, motstånd mot stensläpp och annat har pågått under många år. Verksamheten har oftast bedrivits i samband med ordinarie entreprenader eller har upphandlats av beställare genom enklare upphandlingsformer. Tack vare krympande budgetramar har dock beställarnas specialistkompetens minskat och de har därför inte samma möjlighet som tidigare att bedriva egen teknisk utveckling. Samtidigt har genom bl a EU-inträdet kraven i upphandlingsreglemente och anvisningar skärpts och därigenom begränsat möjligheten att upphandla nödvändiga utvecklingsprojekt. I gällande regler ges förvisso utrymme att handla upp s k teknikprojekt, men regelverket är inte så tydligt att det upplevs möjligt att upphandla på det sättet när projekten blir större. Det är därför av vikt att branschen genom ett entydigt lättförståeligt regelverk skapar förutsättningar för teknisk utveckling.

Syftet har varit att utifrån gällande regelverk studera möjligheterna att genomföra upphandling med inslag av teknisk utveckling som innehåller för båda parter skäliga möjligheter och risker. Studien har fokuserat på flygfältsarbeten samt huruvida regelverket tillåter beställaren att pröva en speciell produkt i ett särskilt försöksobjekt. Projektet har genomförts av Skanska Anläggning AB i samarbete med NCC AB, PEAB AB, FortV samt KM Anläggningsteknik AB och har finansierats av SBUF och FortV. Olika tillvägagångssätt att uppnå projektets syfte har studerats utifrån de förutsättningar som ges av bl a LOU, Sekretesslagen och Konkurrenslagen. För att säkerställa den juridiska tolkningen av de upphandlingsregler som för närvarande råder har även juridisk kompetens utöver den som beställarsidan redan besitter knutits till projektet.

I projektet har konstaterats att det finns möjligheter för en beställare att med beaktande av LOU genomföra upphandlingar med inslag av tekniskt utvecklingsarbete där förutsättningarna är sådana att nya produkter testade i laboratoriemiljö kan upphandlas av endast en leverantör för utprovning i fullskaleförsök. I sådana fall föreligger omständigheter som gör att upphandlingen kan göras av endast en viss leverantör.

Försök genomförs med de leverantörer som kan göra troligt att de har utvecklat en beläggningstyp som uppfyller beställarens krav. Upphandlingsformen blir förenklad upphandling med varje gång endast en entreprenör. Hemligheten med beläggningstypen stannar hos entreprenören om inte annat överenskommes. I det skede beställaren genom fullskaleförsök eller på annat sätt har kunnat konstatera att det finns produkter på marknaden som uppfyller ställda krav genomförs upphandlingar fullt ut i konkurrens som förenklad upphandling (om möjligt utan förhandling) eller vid stora entreprenader som selektiv upphandling.