Projekt 12861 Avslutat Upphandling, inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090-2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Syftet med projektet har varit att utveckla informationsmaterial och hjälpmedel för upphandling, inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090.

Den ursprungliga tanken var att ta fram en lättillgänglig informationsskrift med instruktioner och råd för upphandling, inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090 och som kunde spridas via Sveriges Byggindustrier och Stålbyggnadsinstitutet. Avsikten var även att denna informationsskrift skulle kompletteras med digitala mallar för checklistor för upphandling, inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090 med bakomliggande förklaringar och hänvisningar till relevanta delar av SS-EN 1090.

Under projektets gång konstaterade dock projektgruppen att digitala mallar för checklistor för inköp etcetera inte var en framkomlig väg då metoderna att handla upp och köpa in, och därmed behoven av information och underlag, varierar stort mellan de enskilda företagen samt att en tryckt skrift antagligen inte är det optimala sättet att svara upp mot informationsbehovet. I samråd med referensgruppen tog därför arbetsgruppen beslut om att istället sprida information om det nya regelverket och dess konsekvenser på inköp av stålentreprenader via en publik hemsida, www.1090.se, som lades ut 1 april 2014.

Slutredovisningen utgörs av webbplatsen www.1090.se och rapporten "Inköp av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090", Ove Lagerqvist, Prodevelopment AB (16 sidor).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare