Projekt 12024 Avslutat Schaktmassor som inert avfall - en vägledning för entreprenörer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Att karaktärisera schaktmassor inför deponering som "inert avfall" bygger på ett regelverk från ett EU-direktiv. Karaktäriseringen av massorna skiljer sig till stor del från det vanliga sättet att bedöma jord vid en miljöteknisk markundersökning. Projektet syftade till att ge en handfast vägledning för entreprenörer om vad som gäller för deponering av schaktmassor på en deponi för inert avfall.

Slutredovisningen utgörs av examensarbetet "Schaktmassor som inert avfall - En vägledning för entreprenörer", Cecilia Jansson, Göteborgs Universitet, (53 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare