Projekt 13070 Avslutat Hållbar utveckling, hus för hus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Miljöbyggnad är ett system frivilligt att använda för miljöcertifiering av byggnader. Byggnader bedöms inom energi, inomhusmiljö och material. Det används för bostäder och lokalbyggnader vid nyproduktion, vid ombyggnad och för befintliga byggnader.

Miljöbyggnad har varit i drift för certifiering sedan 2011 och blivit det dominerande sättet att miljöcertifiera i Sverige. Över 1000 byggnader hade certifierats med Miljöbyggnad till och med juni 2017.

Under de år Miljöbyggnad varit i drift har nya forsknings- och utvecklingsresultat publicerats och politiska beslut fattats som påverkar byggande och förvaltning. Det som 2006 bedömdes som ”bästa tillgängliga teknik" har i mångt och mycket blivit standardlösningar. För att Miljöbyggnad fortsatt ska fungera som en effektiv referens för att bidra till miljökvalitetsmålen, det vill säga de som branschen via ByggaBo-dialogen avsåg, behövde systemet ses över och omprövas.

I projektet har bransch och akademi samarbetat om hur forskningsresultat på bästa sätt ska kunna omsättas i praktik. Utvecklingsarbetet tog drygt två år, det har aktivt involverat över 250 experter i branschen och akademi och därutöver har det skett ett omfattande förankringsarbete. Miljöbyggnads områden, indikatorer, metodik och certifiering har utvärderades i sak och reviderats.

Den reviderade versionen, kallad Miljöbyggnad 3.0 har fortsatt en begränsad storlek för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna ställa krav och verifiera de viktigaste miljöaspekterna för en byggnad. Kriterierna är objektiva, baserade på funktionskrav och av det slag att fastighetsägaren eller byggherren har rådig över dem.
Det primära syftet med Miljöbyggnad är att ge byggherrar och fastighetsägare ett verktyg så att bidra till att uppfylla nationella och internationella miljömål genom att många använder systemet. Miljöbyggnad har traditionellt bestått av tre områden (energi, inomhusmiljö och material) och under utvecklingsarbetet konstaterades att dessa tre områden inte ska utvidgas med fler. I Miljöbyggnad 3.0 är alla indikatorer förändrade eller förtydligade så att de stämmer överens med nya regler och byggpraxis idag. Flera kriterier har skärpts så att Miljöbyggnad är ännu mer pådrivande i hållbarhetsarbetet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Hållbar utveckling - Hus för hus. Miljöbyggnad 3.0", Catarina Warfvinge, SGBC, och Åsa Wahlström, CIT Energy Management och LTH (20 sidor).

Projektansvarig
  • VVS-företagen
Projektledare