Projekt 9012 Avslutat Industriell byggprocess för broar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers inom industriprogrammet Väg-Bro-Tunnel. Utgående från en omvärldsanalys och kartläggning av processen gjordes en fördjupning genom tillämpning av datorbaserade analysmetoder i kombination med experiment på material- och komponentnivå. Projektet beskriver ett koncept för industriellt brobyggande med en reell produktionsmässig och ekonomisk förankring. Samfinansiering med Nutek.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
  • Anna-Lena Rodebjer