Projekt 8076 Avslutat Miljöutredning - ett komplement till "Sju steg för bättre miljö"

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Hösten 1996 antogs SS-EN ISO 14001 som svensk standard för miljöledningssystem. FoU-Väst tog då med stöd från SBUF fram en vägledning till standarden för hela byggsektorn. Avsikten var att underlätta och förenkla att införa och tillämpa standarden. Framförallt riktades vägledningen till små- och medelstora företag. Arbetet resulterade i "Sju steg för bättre miljö. Byggsektorns vägledning till SS-EN ISO 14001 Miljöledningssystem" vilken tidigare presenterats i SBUF informerar 98:08.

Ett av de första momenten som företaget måste genomföra innan man inför ett miljöledningssystem, steg 2 i "Sju steg...", är att göra en miljöutredning. Genomförandet av en miljöutredning leder till ett ökat miljömedvetande och ökad kunskap om företagets påverkan på miljön. Det skapar också grunden till förutsättningar för att förebygga och minska hälso- och miljörisker.

Syftet har varit att ta fram ett komplement till "Sju steg..." som kan underlätta genomförandet av den grundläggande miljöutredningen. Skriften vänder sig i första hand till den som praktiskt blir ansvarig för att genomföra en miljöutredning i ett entreprenadföretag.

Arbetet har finansierats av SBUF och genomförts av en arbetsgrupp utsedd av FoU-Väst med deltagare från Ekoteknik AB, Selmer Bygg Göteborg AB, Fristad Bygg AB, F O Peterson & Söner Byggnads AB och Byggmästareföreningen Väst. FoU-Väst och Sveriges Byggindustrier har utgjort referensgrupp.

Utgångspunkten för detta komplement till "Sju steg..." var att beskriva ett praktiskt tillvägagångssätt för hantering av de formella krav som ställs av standarden ISO 14001 och även att använda de normala system som ett företag dagligen använder för styrning och uppföljning av verksamheten och som är generella för branschen. Dit hör till exempel aktivitetsstyrda AMA-koder, gruppering enligt BSAB-systemet eller liknande indelningar i byggaktiviteter.

Komplementet bör läsas parallellt med "Sju steg...". Det beskriver en arbetsgång som är indelad i separata avsnitt som resulterar i skriftlig dokumentation och förutsätter att företaget genomfört steg 1 - Beskrivning av verksamheten. I detta steg har stommen till den så kallade Miljöpärmen upprättats. Material som framkommer i arbetet med miljöutredningen samlas efter hand i pärmen.

Vägledningen "Sju steg..." och detta komplement har inte ambitionen att ta ställning till vad som är god eller dålig miljö utan fokuserar på själva arbetsgången. Den har sin utgångspunkt i verksamhetens affärsmässiga ställningstagande och hjälper företaget att uppfylla interna och externa miljökrav. Andra positiva effekter av arbetet med miljöutredningen är att företaget tidigt får bättre insikt om framtida krav och uppmärksammar åtgärder som reducerar kostnader i verksamheten.