Projekt 13267 Avslutat Injekteringssimulator, Inlabb

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Berginjektering är en process där man tätar berg, vid till exempel tunnelbyggnad, för att undvika vattenläckage. Anledning till att man vill undvika att läckaget förkortar tunnelns beständighet och ökar underhållskostnader. Det kan även dränera kringliggande vattendrag eller grundvatten.

Detta projekt avsåg att vidareutveckla och testa injekteringssimulatorn Inlabb, som har utvecklats av bolaget Edvirt AB. Vidareutvecklingen avsåg främst att få simulatorn att bli ett pedagogiskt utbildningsverktyg som skulle kunna användas för att öka förståelse för berginjektering för att på sikt bidra till ett signifikant bättre resursanvändande vid injektering, och uppnå högre säkerhet vid och efter tunnelbyggande. Projektet hade även i syfte att skapa en utbildningskurs som innefattar teori och simulatorpraktik med injekteringssimulatorn.

Resultatet från projektet har varit positivt då man har uppfyllt sina mål. Rent konkret har projektgruppen lyckats med utvecklingsarbete som bland annat innehöll anpassning av mjukvaran för att kunna användas på utbildningskurser. Projektgruppen skapade även en kurs, baserat på Stiftelsen Bergteknisk Forsknings (BEFO) gamla injekteringskurs, som blev certifierad av Trafikverket. Projektet har även innehållit rent praktiskt genomförande av fyra kurser som var välbesökta. Dessa kurser, innehållande simulatorövningar, skulle även kunna erbjudas till olika aktörer utomlands för att sprida svensk kunskap inom injekteringsområdet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Injekteringssimulator Inlabb - Ett virtuellt verktyg för praktisk utbildning", Eric Odkrans och Tommy Ellison (10 sidor).

Projektansvarig
  • Besab AB
Projektledare