Projekt 12463 Avslutat Effekten av konstruktionsrelaterad variabilitet på strukturella egenskaper i vägar: mätning och värdering av livslängd.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Kvalitetskontroll av asfaltsbeläggningar är idag huvudsakligen baserade på borrkärnor. Hålrumshalt och beläggningstjocklek är parametrar som utvärderas. Ingen av dessa parametrar är dock knuten till styvheten som används vid dimensionering. Det finns ett behov av snabba och pålitliga oförstörande testmetoder för att åstadkomma en effektiv kvalitetskontroll och kvalitetssäkring. Den här licentiatavhandlingen presenterar ytvågsmätningar där mikrofoner används som mottagare. De kontaktlösa mätningarna jämförs med konventionella accelerometermätningar för att väga de båda metoderna mot varandra. De två bifogade artiklarna är fokuserade på att utvärdera en parameter i vardera artikeln. I första artikeln monteras all utrustning som är nödvändig för att utföra kontaktlösa mätningar på en vagn i syfte att möjliggöra mätning medan vagnen rullas framåt. Resultaten visar att rullande mätningar kan tillhandahålla snabba och pålitliga mätningar av Rayleighvågshastigheten över större ytor. Dock uppvisar mätningarna stor känslighet för vinkeldifferenser mellan mikrofonerna och den uppmätta ytan. En ojämn yta kan alltså skapa stora fel i de beräknade resultaten. I den andra artikeln presenteras en alternativ metod att bestämma tjockleksresonansen i en betongplatta. Den etablerade Impact Echometoden kan ge felaktiga resultat då mikrofoner används som signalmottagare. Istället introduceras en metod som är baserad på vågutbredning med negativa fashastigheter. Det demonstreras hur vågor med negativa fashastigheter kan identifieras i ett smalt frekvensintervall nära tjockleksresonansen.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Air-coupled microphone measurements of guided waves in concrete plates", Henrik Bjurström, KTH (32 sidor och 2 vetenskapliga artiklar).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt