Projekt 12199 Avslutat Materialhantering genom fönster

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

På en byggarbetsplats åtgår det mycket tid att arrangera en bra logistisk för att ta emot ankommande material och för att få bort skräp. Det är därför viktigt att göra en logistikberedning vid varje arbetsplats. Bra logistik enligt intervjuade är "Just in time"-leveranser. Det förhindrar att material blir liggande kring byggnaden. Det är önskvärt att material anländer på natten och placeras på önskad plats för att sedan användas under dagen. Vid ombyggnadsarbeten eller vid sena byggskeden behövs materialet oftast transporteras in i byggnaden genom fasaden, antingen in genom ett fönster eller en dörr. Det är därför viktigt att byggnaden har kvar en naturlig öppning i fasaden så länge som möjligt. Då kan truckföraren arbeta mycket mer effektivt. Det är även mycket viktigt att skydda karmar och lister så att de inte skadas då dessa reparationer kostar mycket i tid och pengar.

Målet med detta projekt var alltså att hitta ett nytänkande sätt för rationell hantering på en arbetsplats som gör att skador minimeras, kvaliteten på produktionen ökar samt att materialspill minskar på ankommande gods.

Resultatet blev ett lyftverktyg som hanterar gods på ett nytt sätt som tidigare inte varit möjligt. Hanteringen av gods blir säkrare än tidigare på grund av att det kan transporteras in i byggnaden utan att personal behöver hänga ut från fasaden och dra in godset. Konstruktionen på verktyget och sättet materialhanteringen utförs på bidrar till ökad kvalitet i produktion. I rapporten beskrivs funktioner på verktyget i en 3D-modell samt hur verktyget transporterar in gods ända in i byggnader.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Materialhantering genom fönster - Steg 2", Pertti Johansson och Tobias Eriksson, bägge Skanska (31 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare