Projekt 12270 Avslutat Metodik att mäta kornform på finballast

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Kornformen för material < 4 mm har stor betydelse för arbetbarheten och flytbenägenheten hos betong. På grund av att restriktioner för användandet av grus från åsar med syfte att minska naturgrusanvändningen kommer behovet finnas att kunna mäta kornformen på det material som ersätter naturmaterialet. Det finns idag ingen för tillverkare av asfalt och betong enkel metod att beskriva kornformen på stenmaterial < 4 mm.

Det finns idag indirekta mätmetoder som används i Europa som flödestid för utrinning genom kon/tratt. Även för betongpastan finns indirekta metoder som reologimätningar med viskosimeter liksom utbredning med Camflowprovning. Genom mikroskopering på tunnslip kan man få en beskrivande värdering av en beskrivning i två dimensioner av kornformen.

Projektet går ut på att sikta med spaltsiktar med mycket snäva spaltöppningar (ned till 0,63 mm) på partiklar med given bredd. Metodiken är densamma som används för att bestämma flisighetsindex (EN 933-3) på grövre partiklar idag.
Projektet syftar till att beskriva begränsningar med metoden för fina fraktioner såsom att bestämma precisionen på siktmedia, tillverkningsbegränsning i material, vågnoggrannhet provstorlek, erforderligt antal partiklar för att säkerställa resultatet etcetera. Även beskrivning av begränsningar med metoden med av hur provmaterials bladiga kornform gör att det inte är praktiskt möjligt att sikta under en viss kornstorlek.

- Betongtillverkare och asfaltbranschen ha nytta av metoden genom att ett enkelt proportionerande styrverktyg för kornformsmätning för material < 4 mm tas fram.
- Vägverket kan genom denna metodik styra upp kvalitén på insatsmaterial och stenmjölet och även till inköpt finmaterial (ex sandningssand). För asfaltmassa är kornformen speciellt viktig för stabiliteten.
- Kommuner kan komma att få ett sätt att ställa krav på kornform på sandningssand något som ej görs idag.
- Krosstillverkande företag kan använda metodiken för att prognostisera krosskammars utformning och krossdesign.

Syftet är också att föreslå en komplettering till CEN för en förändring/komplettering av flisighetsmetoden som möjliggör mäta flisighetstal för finballast.

Slutredovisningen utgörs av rapport "Metodik att mäta kornform på finballast", Lars Stenlid, Skanska (21 sidor och en bilaga).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare