Projekt 12342 Avslutat Normalisering av byggnadens energianvändning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med detta projekt var att kvantifiera de bidrag till osäkerheten i beräkning och verifiering av nya byggnaders energiprestanda, som beror av osäkerheten i valet av representativ väderfil och av normalårskorrigeringen.
Ett bra mått på normalårskorrigeringens träffsäkerhet är spridningen hos byggnadens korrigerade energianvändning – förutsatt att bara vädret skiljer mellan åren. Energistatistik, som uppfyller detta krav, är svårt att hitta. Som substitut för mätdata från verkliga byggnader har vi använt syntetiska mätdata, som vi skapat med simuleringsprogrammet IDA ICE väderfiler från SMHI.

SMHI:s Graddagar har bättre träffsäkerhet än SMHI:s Energi-Index för samtliga våra byggnadsmodeller. Normalårskorrigering av energianvändningen för vår kontorsmodell ger väsentligt bättre träffsäkerhet än för vår modell av ett punkthus. Energisignatur i vår tappning uppvisar genomgående sämre resultat än Graddagar.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Normalisering av byggnadens energianvändning", Per Isaksson, KTH, och Pär Carling, EQUA Solutions AB (145 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare