Projekt 3056 Avslutat Åtgärder mot fukt i kryprumsgrunder

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

När småhus började byggas i stor skala under 1950-talet blev den uteluftventilerade kryprumsgrunden en vanlig konstruktion. Det var dock inte ovanligt med fuktskador, främst röta och problem med korrosion i armering och rör. Ökad ventilation, dränering och plastfolie på marken i kryprummet samt användning av tryckimpregnerat trä löste de fuktproblem som gav rötskador. Dessa åtgärder löste dock ej problem med mögel och lukt, vilket har fortsatt att vara ett vanligt förekommande problem sedan dess.

Syftet har varit att ta fram förslag på åtgärder och tekniska lösningar till byggnader med uteluftsventilerade kryprumsgrunder som drabbats av fuktskador och luktproblem.

Med bidrag från SBUF och BFR har arbetet utförts av Byggteknik Olle Åberg AB och Fuktgruppen, LTH, på uppdrag av Byggnadsfirman Otto Magnusson AB.

Projektet har omfattat fallstudier på uteluftsventilerade kryprumsgrunder som åtgärdats på olika sätt. Grunderna har undersökts före och efter åtgärden och fältmätningsstudier har gjorts för att bedöma resultatet av åtgärderna. Resultatet från fallstudierna har sedan legat till grund för utvecklandet av åtgärder och tekniska lösningar.

Resultatet från projektet redovisas dels i en forskningsrapport med titeln Avhjälpande av fukt i kryprumsgrunder och dels i informationsskriften Åtgärder mot fukt i kryprumsgrunder som är den trettonde skriften i BFR:s skriftserie Fuktsäkerhet i byggnader. Tidigare skrifter i denna serie har uppmärksammats i SBUF informerar nr 96:06 och 99.32. Den nu aktuella informationsskriften är avsedd att användas i samband med val och utformning av åtgärder för att komma till rätta med fukt- och luktproblem i byggnader med uteluftventilerade kryprumsgrunder. Syftet med skriften är att beskriva olika tekniska lösningar och innehållet är generaliserat.

Informationsskriften inleds med allmän information om uteluftventilerade kryprumsgrunder. Därefter följer kapitel som behandlar
- typiska problemsituationer och vilka typer av åtgärder som kan vidtas,
- exempel med fem olika åtgärder mot fuktproblem och i en del fall luktproblem i kryprumsgrunder samt
- detaljlösningar för de föreslagna åtgärderna.

De åtgärder som tas upp avser grundbottenisolering, varmbjälklag, undertrycksventilation och grundbottenisolering, inneluftventilerat varmt kryprum samt avfuktare. Åtgärderna behandlar problem till följd av hög luftfuktighet i kryprummet och bottenbjälklaget, och de syftar till att ge minskad fuktbelastning på känsliga byggnadsdelar. En del åtgärder är också inriktade på att med särskilda ventilationsanordningar lösa problem med lukt inomhus. Åtgärderna utgår från den befintliga byggnadens konstruktion med syfte att begränsa ingreppen och i stor utsträckning bevara befintliga material.