Projekt 13381 Avslutat Digital LCA- kunskapssammanställning och digital LCA information etapp 1

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Hittills har användningen av resultat från Life Cycle Assessment (LCA-resultat) främst varit begränsad till relativa förbättringar. För att kunna jämföra och optimera byggnadsdelar och hela byggnadsverk blir beräkningarna komplexa och mycket omfattande. Det ställer i sin tur höga krav på stora mängder indata med hög kvalitet och entydighet i beräkningarna. För att LCA metodiken ska kunna användas fullt ut för optimering av byggnaders miljöprestanda är integrering av LCA i de befintliga digitala processerna en förutsättning.

Detta projekt avser en utvidgning av delprojekt 2, Testpiloter, i de strategiska projekten inom fokusområdet Livscykelperspektiv i Smart Built Environment (SBE). Dessa piloter ska utvärdera och testa de tekniska lösningar som föreslås inom SBE för att kunna göra en digital LCA från tidig kalkyl/modell till, så långt som möjligt, färdigt byggnadsverk.

Projektet syftade till att göra kunskapssammanställningar, både från testpiloter och från internationella erfarenheter. Projektet har även resulterat i en beskrivning hur digitaliserad LCA-information ska kvalitetssäkras och hanteras kopplad till standarderna GS1, Vilma och ETIM.

Slutredovisningen utgörs av rapporten Digital livscykelanalys (LCA) – Kunskap och erfarenheter, Jeanette Sveder Lundin, Skanska, Kajsa Byfors, Svensk Betong, och Martin Erlandsson, IVL.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare