Projekt 14260 Pågående Branschgemensamma riktvärden för bergmaterial

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet är att ta fram en branschgemensam miljöriskmodell som kan användas för beräkning av uppkomna risker vid användning av bergmaterialprodukter i anläggningskonstruktioner. Projektet syftar även till att ta fram enhetliga riktlinjer och nivåer för miljöriskbedömning av bergmaterialprodukter som kan nyttjas av branschen.Vidare syftar projektet till att den framtagna miljöriskmodellen kan kopplas till metodik som finns idag för att deklarera byggprodukter, jämför CE- och prestandadeklarationer. Detta projekt bidrar till en långsiktig kunskapsutveckling byggd på tidigare forskningsstudier och ge bergmaterialbranschen ett verktyg som tidigare inte funnits. De metoder som används är väl beprövade av nationella och europeiska myndigheter. Detta projekt är efterfrågat av entreprenörerna till följd av Naturvårdsverkets förväntningar på att branschen själva tar fram enhetliga riktlinjer för miljöriskbedömning av bergmaterialprodukter. Det saknas idag branschgemensam modell för riskbedömning för bedömning av användning bergmaterialprodukter och det saknas relevanta riktvärden för bergmaterialprodukter att förhålla sig till. Detta skapar en otrygghet i branschen där vi entreprenörer är en viktig aktör. Otryggheten grundas i att det är svårt att förutsäga vilka miljömässiga krav som kommer ställas vid bedömning av bergmaterialprodukter under tillståndsprövning av verksamheter och vid användning av ballastprodukter till olika ändamål.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare