Projekt 12641 Avslutat Risken för skador hos betong utsatt för vibrationer i tidig ålder

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Forskning vid KTH. Projektet har varit tvärvetenskapligt och har kombinerat strukturdynamik, finit elementmodellering, betongmaterialteknik, konstruktionsteknik och bergförstärkningsteknik. Resultatet består av rekommendationer för hur dynamisk analys av ung betong, gjuten och sprutad, kan genomföras med en korrekt beskrivning av effekten från laster av stöttyp. Den typ av numeriska modeller som presenterats och utvärderats kommer att vara ett viktigt verktyg för arbetet med att ta fram riktlinjer för praktisk användning vid anläggnings- och betongbyggnadsarbete.

Behovet av pålitliga vibrationskriterier för ung betong är stort vid bland annat anläggningsarbeten där sprängning förekommer, såsom tunneldrivning och gruvverksamhet, vid broreparationer och byggverksamhet nära tung trafik samt inom industrin. Strävan efter en tidseffektiv byggprocess fokuserar på ett naturligt sätt på möjligheten att minska väntetidetider mellan byggetapper, vilket minimerar byggkostnaden. Om nyligen placerad betong, gjuten eller sprutad, utsätts för vibrationer av stöttyp vid tidig ålder då härdningsprocessen fortfarande pågår, finns risk för skador som hotar att försämra funktionen hos den fullhårdnade betongen. Därför behövs en väntetid där betongen förblir ostörd, eller ett säkert avstånd till vibrationskällan. Den typ av numeriska modeller som presenterats och utvärderats kommer att vara ett viktigt verktyg för arbetet med att ta fram riktlinjer för praktisk användning vid anläggnings- och betongbyggnadsarbete. De sammanställningar och resultat som här används kan direkt användas som väl grundade, översiktliga men säkra gränsvärden.

Några rekommendationer för säkerhetsavstånd och minimiåldrar ges, för nygjutna betongelement eller massiva betongkonstruktioner och för nyligen applicerad sprutbetong på hårt berg.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Models for analysis of young cast and sprayed concrete to impact-type loads", Lamis Ahmed, KTH (68 sidor, 6 vetenskapliga artiklar och en sammanfattning på svenska).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare