Projekt 11248 Avslutat Framtagandet av en analysmetod för att bestämma 16 PAH i asfalt.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Har syftat till att ta fram en metod för bestämning av halten polycykliska aromatiska kolväten, s.k. PAH-föreningar, i stenkolstjära från äldre asfaltsbekäggningar. En sådan metod, där PAH-halterna kan bestämmas på ett korrekt sätt och med behövlig precision, behövs för att väghållare och entreprenörer ska kunna göra en tillförlitlig inventering av sina gator och asfaltupplag. Har omfattat utveckling av arbetsbeskrivningar för provtagning, provberedning, analys och beräkningar på halterna av de 16 olika PAH-föreningarna. Olika provberednings- och analysmetoder har jämförts. Samarbete med NCC Roads AB.
Resultaten redovisas i rapporten "Metodik för bestämning av mängden 16PAH i vägbeläggningar - från provtagning till slutbedömning", Katarina Ekblad och Per Tyllgren, Skanska (23 sid jämte bilaga).

Projektansvarig
  • Skanska Asfalt och Betong, Region Teknik
Projektledare