Projekt 12496 Avslutat Effektiv Packning av Kalksten

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Obundna bärlager kan byggas upp av olika obundna granuära materlai som naturgrus, krossat stenmaterial, slagg etcetera. Eftersom naturgrus är en begränsad naturresurs som har stor betydelse för vattenförsörjning, används krossat stenmaterial och alternativa material som uppfyller samma krav. Vid byggande av vägar i Sverige finns ofta tillgång på bergarter med hög hållfasthet som magmatiska och metamorfa bergarter, till exempel granit, och sedimentära bergarter. Sedimentära bergarter används främst på Gotland. Genom att använda lokalt tillgängligt material minskar kostnaderna samt miljöbelastningen som uppkommer vid materialtransport. Där det inte finns bergarter med hög hållfasthet är man ofta hänvisad att använda de material som är tillgängliga, till exempel på Gotland byggs vägar med kalksten trots att det har en lägre hållfasthet. Vägar uppbyggda med kalksten har ibland uppvisat skador redan efter några års användning.

I föreliggande projekt har kalkstenens tekniska egenskaper undersökts med hjälp av laboratorietester och fältundersöknngar. Syftet har varit att undersöka hur materialet skall packas och hanteras för att ta vara på materialets egenskaper samt att förbättra och optimera kvaliteten.

Slutredovisningen utgörs av dels examensarbetet "Utvärdering av kalkstens egenskaper med laboratorie- och fältmetoder", Haval Rashid Ahmad och Serafettin Tüdes, bägge KTH (90 sidor och 9 bilagor), dels en sammanfattande rapport "Effektiv packning av kalksten", Roger Nilsson, Skanska, samt Haval Rashid Ahmad och Serafettin Tüdes, bägge KTH (nio sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare