Projekt 12283 Avslutat Funktionskriterier för vägkonstruktioner - förstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet har som syfte att identifiera och beskriva de svårigheter och möjligheter som totalentreprenader i anläggningsbranschen medför, respektive erbjuder, för alla parter. Målet är att utveckla totalentreprenader på ett sådant sätt att anläggningsbranschens effektivitet ökas. Denna rapport är en förstudie där det studerats vilka krav som byggherren ska ställa på utföraren av en vägkonstruktion i en totalentreprenad med funktionsansvar och hur utföraren ska verifiera kraven. Arbetet har genomförts med medlemmar från olika aktörer i branschen och omfattat främst litteraturstudier och intervjuer. Kunskaper och erfarenheter har sammanställts och analyserats för att slutligen kondenseras ned till ett antal förslag till fortsatt arbete.

Förstudien har pekat ut ett antal områden som viktiga för att påskynda framtida utveckling av totalentreprenader:
- Terminologi - idag råder viss begreppsförvirring
- Analys av funktionella krav i tidigare projekt
- Trafikantkrav
- Miljökrav
- Utveckling av funktionella krav i samverkan
- Väghållarekonomi
- Regelbetingade begränsningar av funktionella krav
- Uppföljning och underlättande av erfarenhetsackumulering
- Implementering av nya mått och mätmetoder

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Funktionskriterier för vägkonstruktioner, Förstudie", Magnus Alfredsson, NCC (40 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare