Projekt 12561 Avslutat Implementering av utvecklingsresultat - brister och möjligheter

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med studien är att presentera i vilken utsträckning resultaten för verksamhetsnära utvecklingsprojekt implementeras hos olika entreprenörer inom anläggningsbranschen och Trafikverket, identifiera problem och brister som förhindrar implementeringen och i viss mån identifiera behov av förändringar som på sikt kan öka implementeringen av utvecklingsprojekt.

Rapporten utmynnar i ett antal rekommendationer som samlas under följande rubriker
- Bättre kvalitet i utvecklingsarbeten
- Behov av informationsinsatser
- Rätt krav och mindre detaljstyrning
- Flexibel ersättningsform för lönsamt utvecklingsarbete
- Större fokus på uppföljning

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Implementering av utvecklingsresultat - Brister och möjligheter", Jenny Sandberg och Hawzheen Karim, bägge Svevia (21 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare