Projekt 11252 Avslutat Åtgärder mot elektriska och magnetiska fält i byggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att öka kunskapen om effekterna och kostnaderna för tekniska åtgärder mot elektriska och magnetiska fält i ny- och ombyggnad samt att ta fram riktlinjer för val av åtgärder vid ny- och ombyggnad. Omfattade bland annat datorsimuleringar med teoretiska ?exempelhus? där åtgärdspaket på olika nivåer föreslås. Projektet var inriktat både mot bostäder och lokaler. Samarbete med Chalmers, Avdelningen för Elektromagnetik. Samfinansiering med Statens strålskyddsinstitut (SSI).
Resultaten presenteras i den sammanfattande rapporten "Reduktion av elektriska och magnetiska fält i byggnader" (sammanfattning 18 s + CD), Yngve Hamnerius, Mikael Persson och Svante Wijk.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare