Projekt 11791 Avslutat Fuktmätning i avjämningsmassor

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Pålitliga mätmetoder för kontroll av fuktnivån i avjämningsmassor saknas. Syftet med projektet var att klarlägga vilken mätmetod som är lämplig för bestämning av fuktnivån i avjämningsskikt samt att upprätta en mätrutin för metoden och klarlägga kvarvarande felkällor. Omfattar praktiska försök och utvärderingar. Samfinansiering med materialleverantörer.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Mätmetoder för fuktmätning i avjämningsmassor", Jörgen Grantén, WSP (36 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • NCC, Jan Heyman
Projektledare