Projekt 1124 Avslutat VA på entreprenad

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Den kommunala verksamhetens effektivitet diskuteras intensivt. Vem skall äga, vem skall ansvara för och vem skall driva va-anläggningar?

Projektets övergripande syfte har varit att bidra till att effektivisera va-verksamheten i Sverige.

Med bidrag från SBUF och VA-FORSK har arbetet drivits av Göteborgs va-verk, NCC AB och CTH, institutionen för byggnadsekonomi och byggnadsorganisation. Mölndals gatukontor har medverkat, och i en referensgrupp har även företrädare för Skanska Väst AB och Lunds universitet deltagit.

Tre delprojekt har behandlat:
- svenska erfarenheter från kommuner med va i ny regi
- engelska och franska erfarenheter
- utveckling av modell och kontraktsstruktur, tillämpat på Mölndal samt Styrsö inom Göteborg

Rapporten tar inledningsvis upp förutsättningarna för att lämna ut va-verksamhet på entreprenad. Funktionsentreprenad är en lämplig form, även om funktioner kan vara svåra att precisera och mäta.

I England betydde Water Act 1989 att en ny juridisk form tillkom med privata bolag för produktion och distribution. Privatiseringen tycks ha underlättat pågående stora investeringsprogram. Huvuddelen av den franska vattenförsörjningen sköts idag av entreprenörer, och kommunen fungerar ofta som renodlad beställare av driften. I Frankrike finns det en lång tradition för privata vattenföretag, som numera också arbetar internationellt.

Svenska drift- och underhållsavtal från Åre, Vårgårda, Vaxholm, Herrljunga och Boden analyseras. Vidare beskrivs en rekommenderad struktur för kontrakt med tre delar
1. Tekniska krav och specifikationer
2. Allmänna bestämmelser
3. Ersättningsformer.

Två exempel på va-verksamheter som skulle kunna lämnas ut på entreprenad, ett från Göteborgs södra skärgård och ett från Mölndal, redovisas.

I rapporten ingår slutligen ett förslag till Administrativa Föreskrifter, AF, för utförande och drift av va-anläggningar, utgående från totalentreprenad med
funktionsansvar.