Projekt 12842 Avslutat Installationsbranschens Certifierad Projektledare - ICPL

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Produktiviteten i installations- och byggbranschen är låg. Trots detta saknar många företagsledare och projektledare kunskap om vad som leder till effektiv produktion. Däremot vet många av montörerna vad som krävs i deras arbete. El- och VVS-montörer genomgår strukturerade utbildningar och kompetens provas. Satsningarna som man har gjort på montörernas kompetenssäkring har gett goda resultat. En liknande struktur för relevant kompetensprovning och kvalitetssäkring av projektledare behövs. Därför tog VVS Företagen ett initiativ till en utredning om en certifieringsmodell för projektledare och förankrade idén med SBUF. Branschkollegan EIO bjöds in i projektet och ÅF anlitades som utredare.

Projektets tre effektmål är effektivare produktion, lönsammare projekt samt att installationsföretag på sikt ska kunna ta fler general- och totalentreprenader.

Förundersökningen har kartlagt och analyserat nuläget av projektledarroller, kunskapsbehov och status på projektledarna bland annat genom intervjuer av nyckelpersoner i branschen. Nivåerna på projektledarrollens svårighetsgrad varierar. Kunskapsbehoven listas i en kravspecifikation med nio olika kunskapsområden: projektprocessen, projektfaser, planering, inköp, funktion och form (installationsteknik), juridik, ekonomi, ledarskap och affärsmässighet. Projektledarens kunskapsnivå når inte upp till beställares och företagsledares kompetenskrav. De intervjuade identifierar olika luckor hos projektledarna, på grund av olika erfarenheter.

En certifiering av projektledare är ett första steg för att branschen ska kunna uppnå de uppsatta effektmålen. Certifieringen kommer ge företagsledare och projektledare kunskap om vad som leder till effektiv produktion. En bra certifiering ger också branschen den struktur som man saknar för projektledningen. Certifieringen kommer säkra att projektledaren går in i projekten med rätt kompetensnivå.

Sammanfattningsvis så måste ett system upprättas som kompetensprovar dagens projektledare för att kunna matcha de krav som beställare och företagare ställer på projektledarens kompetens. Kostnaden har man snabbt igen då kvalitativ projektledning kommer kunna reducera delar av dagens stora slöserier i projekten. Installatörens relation till beställaren kommer att gynnas starkt av en kompetenssäkring av projektledaren. Möjligheten att få ta general- och totalentreprenadansvar kommer också öka när man utvecklar projektledare som är duktiga på att strukturera och planera projekten. Därför rekommenderas EIO och VVS Företagen att satsa på en certifiering av installatörens projektledare.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Installationsbranschens Certifierad Projektledare (ICPL)", Johan von Holst, ÅF Infrastructure (36 sidor).

Projektansvarig
  • VVS Företagen
Projektledare