Projekt 12262 Avslutat Envirocentral - för energieffektivare byggarbetsplatser

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

SafeTool har tillsammans med ledande leverantörer av tillfällig el samt företag i byggbranschen utvecklat ett system som kan minska energiförbrukningen under byggtiden med 20 %. Detta har gjorts genom att vidareutveckla befintlig elektronik och system (SafeTool Information System - SIS) samt anpassa dem för en ny produkttyp, el-centraler.

Projektmålen var:
1. att samla utvecklare, leverantörer, serviceorganisationer och slutkunder för att hitta en branschgemensam lösning.
2. att utveckla en lösning som fungerar i en tuff byggmiljö.
3. att utveckla en komplett lösning som med minimala insatser kan integreras även med andra produkttyper samt
4. utveckla en lösning som är enkel att konfigurera och använda.

Effektmålet var att utveckla en komplett lösning som minskar energiförbrukningen under ett objekts byggtid med 20 %.

För att nå upp till de nya miljökraven samt hitta olika vägar till ett ur miljösynpunkt hållbart samhälle så måste samtliga byggbranschens processer utvärderas. I dag läggs stora resurser på att hitta nya metoder, material och styrsystem för att förbättra miljöprestandan på ett objekt under brukarfasen. Detta arbete har varit lyckosamt och inneburit stora förbättringar. Med bakgrund i den kunskapsmassa som vi idag har ackumulerat, har oss veterligen, inget initiativ på ett strukturerat sätt tittat på hur energiåtgången kan minskas under byggfasen genom förbättringar i det tillfälliga elnätet. En samordning här ger, enligt våra beräkningar, betydande effekter.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Envirocentral - för energieffektivare byggarbetsplatser", André Pehar, Infobric AB (29 sidor och tre appendix).Projektansvarig
  • Byggkompaniet
Projektledare