Projekt 7030 Avslutat Träbroar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Till skillnad från betong och stål är trä ett material som i väldigt liten utsträckning har använts i överbyggnadens bärande konstruktion i svenska broar avsedda för biltrafik. Kunskapen om träbroars förutsättningar att uppfylla de krav som normalt ställs på broar avsedda för biltrafik är därför begränsad och behöver förbättras. Syftet med arbetet har varit att i samarbete mellan beställare, entreprenör och träproducent ta fram kunskap om träbroars konstruktion, verkningssätt och ekonomi samt att jämföra för- och nackdelar för trä kontra betong och stål.

Med bidrag från SBUF har projektet genomförts av Skanska Anläggning AB i samarbete med Vägverket, Martinssons Trä AB och Borlänge kommun. Projektet utfördes i anslutning till byggandet av en träbro över Lusbäcken vid Paradisvägen, 5 km söder om Borlänge.

Ur arbetet har framkommit att träbroar har följande fördelar:
- de är miljömässiga genom att de ger lite spill och är lätta att byta ut
- de är billigare, vilket blir än mer framträdande om grundläggning i betong dimensioneras för träöverbyggnad
- de har kort montagetid då arbetet sker parallellt på annan plats och det går fort att montera på plats
- de är ett estetiskt byggnadsverk.

Det har även konstaterats att träbroar har följande nackdelar: de kan endast användas för raka broar
- de kräver troligen mer underhåll och är ömtåligare vad gäller fukt, sabotage etc
- de är än så länge dyra att tillverka, men de tros komma att bli billigare om fler broar byggs och en standard för träbroar utvecklas