Projekt 14180 Pågående Innovationsprocesser för digitala tjänster & lösningar: Ekosystemperspektiv

Projekttid

Sammanfattning

Digitalisering identifieras som en central komponent av bygg-och anläggningssektorn för att uppnå en hållbar samhällsomställning. Förstudien SBUF projekt 14000 identifierar att innovation ofta är en förutsättning utifrån ett behov av digitala lösningar för informationsflöden. För att möjliggöra innovation är dessutom samskapande över organisationsgränser centralt för att tillvarata olika slags kunskap i utveckling och implementering av nya lösningar där digitalisering ofta möjliggörs genom samverkan mellan aktörer från olika ekosystem. Med utgångspunkt i ett byggproduktionsperspektiv undersöks entreprenörens förutsättningar och utmaningar utifrån hur de innovationer som samskapats i enskilda projekt kan skalas upp samt hur potentiell affärsnytta kan säkerhetsställas. Syftet med projektet är därmed att undersöka samspelet mellan olika ekosystemaktörer i innovationsprocesser för digitala tjänster och informationslösningar för att uppnå en hållbar byggprocess. Målet är att identifiera ett antal viktiga hållpunkter som tillsammans formar riktlinjer för entreprenörens värdeskapande i ekosystemet kopplat till digitala innovationer. En viktig aspekt är att parallellt med ett fokus på de tekniska aspekterna inom innovationsprocesserna också beakta hur affärsmodeller, avtalsformer och ersättningsmodellerna samt incitament påverkar möjligheter och förutsättningar för de olika medverkande aktörerna samt resultatet av innovation i värdekedjan.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare